نوشته شده در ۱۵ دیدگاه

اصول کاری تعمیرات روزی حلال

قیمت تلویزیون الجی مشهد ۴۳ اینچ

اصول کاری تعمیرات

اصالت یعنی چهارچوب .کسی که اصالت دارد یعنی برای خود اصولی تهیه و رعایت می کند

ما به عنوان یک شرکت معتبر و خدا محور در یک چهار چوب برنامه ریزی شده عمل می کنیم

۱- بدگویی همکار را انجام نمی دهیم از ما نخواهید که در بدگویی از فلان شخص یا نمایندگی شرکت کنیم به شدت از این کار عبا داریم .

معتقد هستیم هر کس پاسخگو کارهای خویش است.

۲-قیمت غیر واقعی و پایین نمیدهیم تا کار پذیرش شود و مشتری را در عمل انجام شده قرار دهیم .

شاهد بودیم دوستانی تا متوجه شدنند مشتری با یک همکار دیگر صحبت کرده چنان قیمت پائین می دهند (گاها دروغ ) که مشتری شوکه می شود .

چنین کاری مورد قبول خداوند نیست و برکت را دور می کند و طبق قانون خداوندصد درصد دچار مشکل خواهند شد.

۴- سعی داریم امانت دار خوبی باشیم و هدف ما این است.

مردم بااطمینان کامل کارشان را به ما بسپارند که در این راه خوب عمل کردیم و مزد آن را گرفته ایم.

۵- در این مرکز غیرممکن است قطعه یا برد دستگاهی اشتباهی یا عمدی جابجا شود.

البته به این معنا نیست که جای دیگر جابجا می شود. صد درصد از ما بهتر هم هستند که خداوند جزای خیرشان بدهد.

۶-سرمان در کار خودمان است و فقط از خداوند یاری میخواهیم و اوست که پشتیبان ماست .

۷-انسانها ارتعاش دارند یا فرکانس دارند که هم جنسهای خویش را به خود جذب می کنند. امیدواریم آنچنان انزژی مثبت داشته باشیم که آدمهای خوب را جذب کنیم .

روزی حلال راجدی بگیریم

انشاالله

اصول کاری تعمیرات روزی حلال

نمایندگی خدمات LCD روزی حلال مشهد